Team

Stoyan Nedkov

Stoyan Nedkov

Coordinator

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Miglena Zhiyanski

Miglena Zhiyanski

Member

Forest Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences (FRI-BAS)

Mariyana Nikolova

Mariyana Nikolova

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Marian Varbanov

Marian Varbanov

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Tsvetan Kotsev

Tsvetan Kotsev

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Hristina Prodanova

Hristina Prodanova

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Evgenia Sarafova

Evgenia Sarafova

Member

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Tanya Trenkova

Tanya Trenkova

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Davis Dinkov

Davis Dinkov

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Kristina Gartsiyanova

Kristina Gartsiyanova

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Zvezdelina Marcheva

Zvezdelina Marcheva

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Matilda Krachunovska

Matilda Krachunovska

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Vanya Stoycheva

Vanya Stoycheva

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Ivo Ihtimanski

Ivo Ihtimanski

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)

Desislava Hristova

Desislava Hristova

Member

National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS)